IPO (Inicijalna javna ponuda) - Pitanja i odgovoriP: Šta je to inicijalna javna ponuda („IPO“)?

O: Inicijalnom javnom ponudom smatra se postupak putem kog kompanija iz nekog od zatvorenih oblika organizovanja prelazi u javno akcionarsko društvo. Tom prilikom se akcije kompanije po prvi put nude javnosti i otvara se mogućnost njihove trgovine na berzi.


P: Koliko traje proces izlaska na berzu?

O: Proces od donošenja zvanične odluke o IPO-u do datuma listiranja akcija na regulisanom berzanskom tržištu obično traje između šest i devet meseci.


P: Šta je to prospekt izdavaoca?

O: Prospekt predstavlja dokument koji sadrži sve relevantne informacije o kompaniji i hartijama od vrednosti koje će kompanija emitovati tokom IPO-a, a koji investitorima omogućava da izvrše objektivnu procenu imovine i obaveza, finansijskog stanja, poslovnog rezultata i potencijala za rast kompanije u budućnosti, odnosno da donesu informisanu investicionu odluku. Prospekt izdavaoca je dokument koji daje zaokruženu sliku poslovanja kompanije, a sadrži i deo koji se odnosi na samu javnu ponudu, broju akcija koji se nudi i troškovima ponude, kao i nameni za koju će sredstva prikupljena u procesu izlaska na berzu biti upotrebljena.


P: Koja je korist za kompanije koje se odluče da izadju na berzu?

O: Izlazak na berzu može doneti brojne koristi za izdavaoce:

 • Prikupljena sredstva nemaju obeležje duga i nisu opterećena otplatama glavnice i kamate.
 • Olakšan proces prikupljanja kapitala za finansiranje kapitalno intenzivnih projekata koji se odnose na modernizaciju proizvodnih procesa, razvoj novih proizvoda, ekspanziju i osvajanje novih tržišta, kupovinu nove opreme, izgradnju novih kapaciteta i dr.
 • Lakši i brži pristup izvorima finansiranja u budućnosti
 • Veća likvidnost akcija za postojeće akcionare
 • Povećanje ugleda i kredibiliteta, veća prepoznatljivost kompanije
 • Tržišno vrednovanje kompanije na dnevnom nivou
 • Obezbeđivanje “valute za akviziciju” kako bi se olakšalo preuzimanje drugih kompanija
 • Koherentna korporativna struktura i transparentnost poslovanja
 • Privlačenje i zadržavanje menadžera i zaposlenih

P: Koga kompanija treba da uključi u postupku izlaska na berzu?

O: U procesu inicijalne javne ponude kompanija treba da angažuje tim iskusnih stručnjaka koji će je podržati na ovom putu kao što su:

 • Ovlašćena banka i/ili investiciono društvo (kao agent prodaje emisije akcija i /ili kao garant uspešnosti emisije akcija - “underwriter”)
 • Revizor
 • Pravni savetnik
 • Finansijski/strateški savetnik
 • Savetnik za PR

P: Koji ja razlika u prikupljnju kapitala kroz izlazak na berzu i bankarskih kredita?

O: Prikupljanje kapitala kroz emisiju akcija predstavlja alternativu zaduživanju kompanije, koje ne sadrži obavezu i rok u kom prikupljeni kapital mora biti vraćen, s obzirom na to kapital prikupljen emisijom akcija nema tretman duga. Ono što je ključno je, da sa razvijenim tržištem kapitala, kompanija i vlasnici mogu da izaberu svoje optimalno rešenje za finansiranje daljeg razvoja.


P: Šta je IPO Go! projekat?

O: Projekat “IPO Go!” odnosno projekat “Izađi na berzu” je projekat Beogradske berze koji finansira Specijalni akcionarski fond Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a sprovodi PwC. Cilj ovog projekta je da podrži sektor privrede i omogući dalji razvoj tržišta kapitala u Srbiji kroz podizanje svesti o mogućnostima da kompanija iz Srbije potreban kapital obezbede izlaskom na Beogradsku berzu, kao i pružanje stručne pomoći kompanijama koje se opredele da potreban kapital prikupe na ovaj način.


P: Na kakvu prodršku ili pomoć mogu da računaju kompanije koje se uključe u IPO Go! Projekat?

O: Projekat “Izađi na berzu” je okupio tim stručnjaka koji je spreman da pomogne kompanijama zainteresovanim za izlazak na Beogradsku berzu. Ta pomoć će se sastojati u informisanju i edukaciji kompanija o svim fazama koje je neophodno da prođu na tom putu. Obuka selektovane grupe potencijalnih kandidata će biti organizovana u vidu stručnih radionica i pojedinačnih sastanaka, kako bi se kompanije što bolje upoznale sa svim aktivnostima i donele odluku o izlasku na berzu.


P: Kome da se obratite ukoliko razmišljate o izlasku na berzu?

O: Projekat “Izađi na berzu” je dizajniran tako da podrži kompanije koje razmišljaju o izlasku na berzu. Kontaktirajte nas i postavite pitanje našim ekspertima putem sledećeg linka.